کابل آلومینیوم

کابل آلومینیوم - آراسیم

کابل آلومینیوم کابل آلومینیومی کابلی است که برای کابل‌کشی‌های خانه‌ها، شبکه‌های برق و هواپیماها استفاده می‌شود. کابل آلومینیوم با توجه به خواص الکتریکی و مکانیکی و قیمت آن در مقایسه با کابل مسی، یک ماده رسانای جایگزین است. آلومینیوم در مقایسه با مس رسانای الکتریکی ضعیف‌تری است، بنابراین به‌ندرت در کاربردهای کوچک مانند سیم‌کشی خانگی […]